O nas

Poradnia Hepatolodzy to miejsce, w którym każda osoba doświadczająca problemów z wątrobą znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę medyczną.

Poradnia Hepatolodzy to miejsce, w którym każda osoba doświadczająca problemów z wątrobą znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę medyczną.

Od 2011 roku zapewniamy opiekę zgodną z najnowszymi, uznanymi na świecie standardami hepatologicznymi. W praktyce naszych kontaktów z chorymi chcemy być dla nich najlepszymi z możliwych doradców. Decyzje dotyczące postępowania podejmujemy wspólnie z pacjentem, wsłuchując się w jego wolę i oczekiwania. Dzięki wiedzy, którą posiadamy, decyzje te są merytoryczne, a jednocześnie spersonalizowane zgodnie z życzeniami chorego. Priorytetem naszej pracy jest nie tylko dobrostan naszych pacjentów, ogromną wagę przywiązujemy również do tego, żeby chory rozumiał istotę swojej choroby oraz przyczyny podjętych decyzji terapeutycznych.

My

Staramy się, żeby reprezentujący Poradnię Hepatolodzy lekarze byli wysokiej klasy specjalistami, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali w licznych prestiżowych ośrodkach w Polsce i na świecie. Hepatologia jest naszą pasją, dlatego cały swój rozwój zawodowy poświęcamy na zgłębianie problematyki chorób wątroby. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą z chorymi i innymi lekarzami. Nie zapominamy przy tym jak ważna jest w pomocy pacjentowi zwyczajna ludzka życzliwość.

Jan Gietka lekarz hepatolog

Jan Gietka

hepatolog

absolwent War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dy­cz­nego, czło­nek Euro­pej­skie­go To­wa­rzy­stwa Ba­dań nad Wą­tro­bą (EASL – Euro­pean Asso­ci­ation for the Stu­dy of the Li­ver), czło­nek i sty­pen­dysta Pol­skie­go To­warzy­stwa Hepa­to­logi­cznego, ucze­stnik sta­ży i szko­leń za­gran­icznych m.in. w King’s College Hos­pital i St.Mary's Hos­pital w Lon­dynie, autor pu­bli­kacji w cza­so­pismach pol­skich i za­gra­ni­cznych, doktor II Wy­dzia­łu Le­kars­kiego WUM (do­kto­rat na temat metod oceny włók­nie­nia wątroby), wykła­dowca na kur­sach dla leka­rzy ro­dzin­nych. Reda­ktor pro­wa­dzący ser­wisu inte­rne­towego kształ­cącego le­karzy w dzi­edzi­nie hepa­tologii. Star­szy asys­tent, spe­cja­lista na od­dzia­le cho­rób zaka­źnych; kon­sul­tuje równ­ież w za­kre­sie re­umato­logii.

Jakub Klapaczyński lekarz hepatolog

Jakub Klapaczyński

hepatolog

absol­went War­szaw­skiego Uni­wer­syte­tu Me­dy­czne­go, czło­nek Euro­pej­skiego To­wa­rzy­stwa Ba­dań nad Wą­trobą (EASL – Euro­pean Associ­ation for the Stu­dy of the Liver), ucze­stnik sta­ży, kon­fe­re­ncji i szko­leń za­gra­ni­cznych m.in. w Hos­pital Uni­ver­sitario Vall d'Hebron w Barce­lonie oraz w Hradec-Kralove w Czechach. Pre­zen­tował pra­ce na kra­jow­ych konfe­ren­cjach hepa­to­logi­cznych, ba­dacz w ba­da­niach klini­cznych z uży­ciem nowych leków w terapii prze­wle­kłych zapa­leń wą­troby typu B i C. Uczes­tnik licznych kursów ultra­sono­grafi­cznych - w USG spe­cja­lizuje się w ocenie wą­troby. Autor licznych opi­sów przy­padków hepato­logi­cznych do mediów doty­czą­cych hepa­to­logii. Star­szy asys­tent, spe­cja­lista na Oddzi­ale Chorób Wewnę­trznych i Hepa­tolo­gii CSK MSW w Warszawie.

Agata Skrzat-Wojdacz lekarz specjalista chorób zakaźnych

Agata Skrzat-Klapaczyńska

specja­lista chorób zakaźnych

absol­wentka Aka­demii Me­dy­cznej w Lubli­nie; ucze­stni­czka Kon­fe­rencji i szko­leń kra­jowych i za­gra­nicznych (m.in. CROI w Atlancie, w Barce­lonie, EACS w Brukseli). Konsul­tuje również problemy ogólno­medyczne w warszaw­skich poli­klini­kach. Spe­cja­lizuje się w diagno­styce (wykonała dotych­czas ok. 150 biop­sji wą­troby) i lecze­niu wiruso­wych zapa­leń wą­troby. Starsza asys­ten­tka w Woje­wódzkim Szpi­talu Zaka­źnym w Warszawie.

Milena Dorosz lekarz

Milena Dorosz

w trakcie spe­cja­liza­cji z chorób zakaźnych

absolwen­tka Aka­demii Me­dy­cznej w Warsza­wie; uczest­niczka licznych kon­fe­rencji i szko­leń krajo­wych i zagra­nicznych. Certy­fiko­wany spe­cja­lista medy­cyny pod­róży. Jeden z najle­pszych spe­cja­listów w kwe­stii szcze­pień w Polsce. W pora­dni zaj­muje się pro­fi­laktyką cho­rób in­fek­cyjnych. Asys­tent w Woje­wódz­kim Szpi­talu Zaka­źnym w Warszawie.