O nas

Poradnia Hepatolodzy to miejsce, w którym każda osoba doświadczająca problemów z wątrobą znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę medyczną.

Poradnia Hepatolodzy to miejsce, w którym każda osoba doświadczająca problemów z wątrobą znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę medyczną.

Od 2011 roku zapewniamy opiekę zgodną z najnowszymi, uznanymi na świecie standardami hepatologicznymi. W praktyce naszych kontaktów z chorymi chcemy być dla nich najlepszymi z możliwych doradców. Decyzje dotyczące postępowania podejmujemy wspólnie z pacjentem, wsłuchując się w jego wolę i oczekiwania. Dzięki wiedzy, którą posiadamy, decyzje te są merytoryczne, a jednocześnie spersonalizowane zgodnie z życzeniami chorego. Priorytetem naszej pracy jest nie tylko dobrostan naszych pacjentów, ogromną wagę przywiązujemy również do tego, żeby chory rozumiał istotę swojej choroby oraz przyczyny podjętych decyzji terapeutycznych.

Zespół

Staramy się, żeby reprezentujący Poradnię Hepatolodzy lekarze byli wysokiej klasy specjalistami, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali w licznych prestiżowych ośrodkach w Polsce i na świecie. Hepatologia jest naszą pasją, dlatego cały swój rozwój zawodowy poświęcamy na zgłębianie problematyki chorób wątroby. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą z chorymi i innymi lekarzami. Nie zapominamy przy tym jak ważna jest w pomocy pacjentowi zwyczajna ludzka życzliwość.

Hepatolodzy
Jan Gietka lekarz hepatolog

Jan Gietka

hepatolog i reumatolog

doktor nauk medycznych; absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL), stypendysta Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, uczestnik staży i szkoleń zagranicznych m.in. w King’s College Hospital i St.Mary's Hospital w Londynie, autor publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, wykładowca na kursach dla lekarzy rodzinnych. Uczestnik kilkuletniego prestiżowego szkolenia Hepatology Academy. Redaktor prowadzący serwisu internetowego kształcącego lekarzy w dziedzinie hepatologii. Wykonuje biopsje wątroby, badania USG wątroby oraz badania FibroScan. Główny badacz w badaniach klinicznych. Projektował kampanie społeczne na temat stłuszczenia wątroby; jego szczególne zainteresowania obejmją autoimmunologiczne choroby wątroby, stłuszczenie alkoholowe i niealkoholowe. Ordynator w oddziale chorób zakaźnych, ale też specjalista reumatolog.

Jakub Klapaczyński lekarz hepatolog

Jakub Klapaczyński

hepatolog

dok­tor nauk me­dy­cznych; ab­sol­went War­szaw­skiego Uni­wer­syte­tu Me­dy­czne­go, czło­nek Euro­pej­ski­ego To­wa­rzystwa Ba­dań nad Wą­tro­bą (EASL) oraz Pol­ski­ego To­wa­rzystwa He­pa­to­lo­gicz­ne­go i Pol­skie­go To­warz­ystwa Nauko­we­go AIDS. Uczest­nik licz­nych sta­ży, szko­leń i kon­fe­ren­cji w Euro­pie i USA, wyk­ła­dow­ca na he­pa­to­lo­gicz­nych kon­fe­ren­cjach kra­jo­wych i za­granicz­nych, au­tor pub­li­ka­cji na­uko­wych w cza­so­pis­mach pol­skich i za­gra­nicz­nych, au­tor roz­dzia­łów ksią­żek me­dycz­nych do­ty­czą­cych he­pa­to­lo­gii, pro­wa­dzi za­ję­cia dy­dak­ty­czne dla stu­den­tów II Wy­działu Le­kar­skie­go War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go. Uczes­tnik licz­nych kur­sów ultra­sono­grafi­cznych - spe­cja­li­zuje się w oce­nie wą­troby oraz za­bie­gach pod kon­tro­lą usg (wy­ko­nał kil­ka ty­się­cy biop­sji wą­tro­by, dre­na­ży tor­bie­li, rop­ni, biop­sji gu­zów wą­tro­by). Wy­ko­nu­je ba­da­nia Fi­bro­Scan. Spe­cja­lis­ta cho­rób wew­nętrz­nych i cho­rób za­kaź­nych. Zas­tęp­ca or­dy­na­to­ra Oddzia­łu Cho­rób Wew­nętrznych i He­pa­to­lo­gii.

Dorota Orzechowska lekarz hepatolog

Dorota Orzechowska

hepatolog

starszy asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hepatologii PIM MSWiA w Warszawie od 2012 roku; od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wątroby, wykonuje biopsje diagnostyczne wątroby, w tym zmian ogniskowych tego narządu, paracentezy, badania FibroScan; prowadzi zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych i hepatologii dla studentów kierunku lekarskiego warszawskich uczelni medycznych, zarówno polsko- jak i angielskojęzycznych oraz wykłady dla lekarzy w zakresie hepatologii; regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce chorób wątroby.

Ultrasonografia
dr Elżbieta Dziuba

Elżbieta Dziuba

Ultrasonografia

Doktor Dziuba jest bardzo doświadczoną ultrasonografistką, od lat wykonującą badania USG u chorych Oddziału Hepatologii CSK MSWiA w Warszawie. Jej ogromne doświadczenie pozwala rozpoznawać zmiany wcześniej nie uwidocznione w badaniach USG. Dodatkowo bardzo wysoka klasa aparatu USG w Poradni Hepatolodzy zwiększa czułość wykonywanych przez doktor Dziubę badań USG. Poza badaniami jamy brzusznej doktor Dziuba ocenia też USG tarczycy, węzłów chłonnych, piersi i małych narządów.

Radiolog interwencyjny
Piotr Zięcina lekarz radiolog

Piotr Zięcina

Radiolog

Dr Piotr Zięcina jest radiologiem interwencyjnym na stałe pracującym w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Wykonuje tam najtrudniejsze zabiegi przeznaczyniowe. W naszej przychodni konsultuje chorych z dużymi zmianami naczyniowymi, takimi jak naczyniaki olbrzymie. Takie zmiany można usuwać nie tylko operacyjnie, ale również drogą bezpieczniejszych zabiegów - obliteracji przeznaczyniowej. Doktor Zięcina kwalifikuje do takich, bardzo zaawansowanych zabiegów.

Gastrolog
Piotr Gietka lekarz gastrolog

Piotr Gietka

Gastrolog

Dr Piotr Gietka jest absolwentem WUM, kierownikiem Pracowni Endoskopii w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WIM w Warszawie – internistą i gastroenterologiem, specjalizującym się w dziedzinie nieswoistych zapaleń jelit i endoskopii zabiegowej. W naszej przychodni konsultuje problemy gastroenterologiczne oraz ocenia możliwość kwalifikacji do zabiegów na drogach żółciowych, takich jak ECPW.

Dietetyk kliniczny
Iwona Boniecka dietetyk kliniczny

Iwona Boniecka

Dietetyk kliniczny

Iwona Boniecka jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie (specjalność dietetyka i zdrowie publiczne) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (specjalność żywienie człowieka). W roku 2011 obroniła z podwójnym wyróżnieniem pracę doktorską pt. ”Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych jako element kompleksowego leczenia otyłości”, którą realizowała pod kierunkiem Pana Prof. Bruno Szczygła, uzyskując stopień doktora nauk medycznych (specjalność żywienie). Od 2006 roku jest pracownikiem naukowym Akademii Medycznej w Warszawie (aktualnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizjologii żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i leczenia dietetycznego chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, podstaw dietetyki klinicznej, ćwiczeń z dietetyki klinicznej dla studentów dietetyki i fizjoterapii. Od 2007 współpracuje z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego.W Bodyclinic pracuje od początku jej istnienia, tj. od 2010 r. Autorka publikacji i wystąpień zjazdowych poświęconych postępowaniu dietetycznemu w leczeniu otyłości olbrzymiej, stłuszczeniowej choroby wątroby oraz chorób nerek. Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu zachowawczego leczenia otyłości i jej powikłań. Kierownik i wykonawca projektów badawczych w tym poświęconych otyłości olbrzymiej i jej powikłaniom.

Przychodnia

Przychodnia znajduje się w Warszawie w Porcie Praskim na Starej Pradze. Lokal znajduje się przy urokliwej uliczce Józefa Sierakowskiego biegnącej od Katedry Praskiej, przecinającej ulicę Okrzei aż do Portu Praskiego. Prace projektowe i wykończeniowe trwały 1,5 roku i w lutym 2021 przyjęliśmy pierwszych pacjentów w nowym miejscu.