O nas

Poradnia Hepatolodzy to miejsce, w którym każda osoba doświadczająca problemów z wątrobą znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę medyczną.

Poradnia Hepatolodzy to miejsce, w którym każda osoba doświadczająca problemów z wątrobą znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę medyczną.

Od 2011 roku zapewniamy opiekę zgodną z najnowszymi, uznanymi na świecie standardami hepatologicznymi. W praktyce naszych kontaktów z chorymi chcemy być dla nich najlepszymi z możliwych doradców. Decyzje dotyczące postępowania podejmujemy wspólnie z pacjentem, wsłuchując się w jego wolę i oczekiwania. Dzięki wiedzy, którą posiadamy, decyzje te są merytoryczne, a jednocześnie spersonalizowane zgodnie z życzeniami chorego. Priorytetem naszej pracy jest nie tylko dobrostan naszych pacjentów, ogromną wagę przywiązujemy również do tego, żeby chory rozumiał istotę swojej choroby oraz przyczyny podjętych decyzji terapeutycznych.

My

Staramy się, żeby reprezentujący Poradnię Hepatolodzy lekarze byli wysokiej klasy specjalistami, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali w licznych prestiżowych ośrodkach w Polsce i na świecie. Hepatologia jest naszą pasją, dlatego cały swój rozwój zawodowy poświęcamy na zgłębianie problematyki chorób wątroby. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą z chorymi i innymi lekarzami. Nie zapominamy przy tym jak ważna jest w pomocy pacjentowi zwyczajna ludzka życzliwość.

Jan Gietka lekarz hepatolog

Jan Gietka

hepatolog i reumatolog

dok­tor nauk me­dy­cznych; absolwent War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dy­cz­nego, czło­nek Euro­pej­skie­go To­wa­rzy­stwa Ba­dań nad Wą­tro­bą (EASL), sty­pen­dysta Pol­skie­go To­warzy­stwa Hepa­to­logi­cznego, ucze­stnik sta­ży i szko­leń za­gran­icznych m.in. w King’s College Hos­pital i St.Mary's Hos­pital w Lon­dynie, autor pu­bli­kacji w cza­so­pismach pol­skich i za­gra­ni­cznych, , wykła­dowca na kur­sach dla leka­rzy ro­dzin­nych. Uczest­nik kil­ku­let­niego pre­sti­żo­we­go szko­le­nia He­pa­to­lo­gy Aca­de­my. Reda­ktor pro­wa­dzący ser­wisu inte­rne­towego kształ­cącego le­karzy w dzi­edzi­nie hepa­tologii. Wy­ko­nu­je bio­psje wą­tro­by, ba­da­nia USG wą­tro­by oraz ba­da­nia Fi­bro­Scan. Głów­ny ba­dacz w ba­da­niach kli­nicz­nych. Pro­jek­to­wał kam­pa­nie spo­łecz­ne na te­mat stłusz­cze­nia wą­tro­by; je­go szcze­gól­ne za­in­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją auto­immu­no­lo­gicz­ne cho­ro­by wą­tro­by, stłusz­cze­nie alko­ho­lowe i nie­alko­ho­lo­we. Star­szy asys­tent, spe­cja­lista na od­dzia­le cho­rób zaka­źnych, spe­cja­li­sta reu­ma­to­log.

Jakub Klapaczyński lekarz hepatolog

Jakub Klapaczyński

hepatolog

dok­tor nauk me­dy­cznych; ab­sol­went War­szaw­skiego Uni­wer­syte­tu Me­dy­czne­go, czło­nek Euro­pej­ski­ego To­wa­rzystwa Ba­dań nad Wą­tro­bą (EASL) oraz Pol­ski­ego To­wa­rzystwa He­pa­to­lo­gicz­ne­go i Pol­skie­go To­warz­ystwa Nauko­we­go AIDS. Uczest­nik licz­nych sta­ży, szko­leń i kon­fe­ren­cji w Euro­pie i USA, wyk­ła­dow­ca na he­pa­to­lo­gicz­nych kon­fe­ren­cjach kra­jo­wych i za­granicz­nych, au­tor pub­li­ka­cji na­uko­wych w cza­so­pis­mach pol­skich i za­gra­nicz­nych, au­tor roz­dzia­łów ksią­żek me­dycz­nych do­ty­czą­cych he­pa­to­lo­gii, pro­wa­dzi za­ję­cia dy­dak­ty­czne dla stu­den­tów II Wy­działu Le­kar­skie­go War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go. Uczes­tnik licz­nych kur­sów ultra­sono­grafi­cznych - spe­cja­li­zuje się w oce­nie wą­troby oraz za­bie­gach pod kon­tro­lą usg (wy­ko­nał kil­ka ty­się­cy biop­sji wą­tro­by, dre­na­ży tor­bie­li, rop­ni, biop­sji gu­zów wą­tro­by). Wy­ko­nu­je ba­da­nia Fi­bro­Scan. Spe­cja­lis­ta cho­rób wew­nętrz­nych i cho­rób za­kaź­nych. Zas­tęp­ca or­dy­na­to­ra Oddzia­łu Cho­rób Wew­nętrznych i He­pa­to­lo­gii.

Agata Skrzat-Wojdacz lekarz specjalista chorób zakaźnych

Agata Skrzat-Klapaczyńska

specja­li­sta cho­rób za­kaź­nych

absol­wentka Aka­demii Me­dy­cznej w Lubli­nie; dok­tor nauk me­dy­cznych II Wy­dzia­łu Le­kars­kiego w War­sza­wie; ucze­stni­czka Kon­fe­rencji i szko­leń kra­jowych i za­gra­nicznych (m.in. CROI w Atlancie, w Barce­lonie, EACS w Brukseli). Konsul­tuje również problemy ogólno­medyczne w warszaw­skich poli­klini­kach. Spe­cja­lizuje się w diagno­styce (wykonała dotych­czas ok. 150 biop­sji wą­troby) i lecze­niu wiruso­wych zapa­leń wą­troby. Starsza asys­ten­tka w Woje­wódzkim Szpi­talu Zaka­źnym w Warszawie.

Milena Dorosz lekarz

Milena Dorosz

specja­li­sta cho­rób za­kaź­nych

absolwen­tka Aka­demii Me­dy­cznej w Warsza­wie; uczest­niczka licznych kon­fe­rencji i szko­leń krajo­wych i zagra­nicznych. Certy­fiko­wany spe­cja­lista medy­cyny pod­róży. Jeden z najle­pszych spe­cja­listów w kwe­stii szcze­pień w Polsce. W pora­dni zaj­muje się pro­fi­laktyką cho­rób in­fek­cyjnych. Asys­tent w Woje­wódz­kim Szpi­talu Zaka­źnym w Warszawie.