Choroby wątroby

Znajdziesz tu zgodne z obowiązującą wiedzą naukową informacje dotyczące różnych chorób wątroby.

Choroby wątroby w ciąży

Choroby wątroby w ciąży

Ciąża jest wyją­tkowym sta­nem również dla wątroby. Z tego powodu zmie­nia­ją się w ciąży stę­że­nia enzy­mów wątro­bowych (szcze­gól­nie fos­fata­zy zasa­dowej, GGTP, bilirubiny).

Klasycznie wyróżnia się trzy grupy pro­ble­mów wątro­bowych wy­stę­pują­cych w ciąży:
1. cho­roby swo­iste dla ciąży,
2. wcześ­niej­sze choroby wątroby u cię­żarnej,
3. kla­syczne cho­roby wątroby, które wy­stą­piły pod­czas ciąży.

Pierwsza grupa chorób obejmuje wymioty ciężarnych, cholestazę ciężarnych, stan przedrzucawkowy i rzucawkę, zespół HELLP oraz ostre ciążowe stłuszczenie wątroby.

Wymioty ciężarnych

Wymioty ciężarnych najczęściej występują w między 4, a 12 tygodniem ciąży. W 60% przypadków związane są z nadczynnością tarczycy. U 60% kobiet występuje zapalenie wątroby z aktywnością ALT nie przekraczającą 250 UI/l. W leczeniu stosuje się leki przeciwwymiotne. Istnieje kilka preparatów, które mogą być bezpiecznie stosowane nawet na tak wczesnych etapach ciąży.

Cholestaza ciężarnych

Cholestaza ciężarnych jest jedną z najczęstszych chorób wątroby występujących w okresie ciąży konsultowanych w naszej poradni. Najczęściej pojawia się pod koniec 2. i w 3. trymestrze ciąży, chociaż okazjonalnie objawy mogą się pojawić na przełomie I i II trymestru. Objawia się ona œświądem skóry (szczególnie dłoni i stóp), a w cięższych przypadkach stolcami tłuszczowymi i zespołem złego wchłaniania. Z uwagi na niedobory witamin z grupy ADEK, mogą się pojawiać skłonności do krwawień oraz nieprawidłowe wyniki badań krzepnięcia krwi. Żółtaczka jest rzadkim objawem. W diagnostyce należy wykazać zwiększone stężenie kwasów żółciowych w surowicy krwi, często towarzyszy temu podwyższona aktywność transaminaz. Cholestaza ciężarnych nie jest związana z istotnym wzrostem ryzyka dla matki, ale może powodować znaczące pogorszenie rokowanie dla dziecka, szczególnie gdy kwasy żółciowe są znacznie podwyższone. Istnieje skuteczne i bezpieczne leczenie, jednak właściwe postępowanie wymaga współdziałania doświadczonego hepatologa i położnika.

Stan przedrzucawkowy

Stan przedrzucawkowy cechuje się wzrostem ciśnienia tętniczego oraz białkomoczem. Występuje u 5-10% kobiet w ciąży, zwykle po 20 tygodniu ciąży. U 75% kobiet ma łagodny przebieg. Jeśli w trakcie stanu przedrzucawkowego dochodzi do zajęcia wątroby, oznacza to ciężki przebieg i jest wskazaniem do pilnego porodu.

Zespół HELLP

Zespół HELLP jest rzadkim zespołem i dotyczy ok. 0,5% ciąż. Jest wskazaniem do bardzo pilnego rozwiązania ciąży. Wydaje się prawdopodobne, że u 80% chorych jest to skrajnie ciężka postać spektrum rzucawkowego i w początkowych stadiach jest trudny do odróżnień od stanu przedrzucawkowego. Chora może odczuwać bóle w prawym nadbrzuszu, nudności, wymioty, zmęczenie, obrzęki oraz skłonność do krwawień. W badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę niedokrwistość związana z hemolizą, hiperbilirubinemia, podwyższona aktywność ALT, spadek płytek krwi.

Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby

Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby występuje w 3. trymestrze. Szybko pojawiają się objawy niewydolności wątroby takie jak encefalopatia, żółtaczka. Tło choroby jest genetyczne. Śmiertelność płodu sięga 25%, śmiertelność matek 5%.

Przewlekłe choroby wątroby

Specjalnego postępowania wymagają matki z niektórymi przewlekłymi chorobami wątroby. Szczególnie istotne są zalecenia u ciężarnych z u kobiet z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (u chorych nieleczonych do rozważenia leczenie od 30 tygodnia ciąży), przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (określenie postępowania po porodzie, opinia dotycząca rodzaju porodu uwzględniająca aktualną wiedzę medyczną, zwrócenie uwagi położnikom na zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania ciąży), marskością wątroby (zwiększone ryzyko krwawień, krwotoku z żylaków przełyku). Mamy duże doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu ciąży u naszych chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby. Również pierwotna marskość żółciowa (obecnie powinna być nazywana pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych) nie jest przeciwwskazaniem do ciąży.

Klasyczne choroby wątroby

Ciąża jest wreszcie okresem, w którym mogą rozwinąć się klasyczne choroby wątroby: wirusowe zapalenia wątroby (szczególnie wywołane przez wirusy HAV i HEV), choroby naczyniowe (zespół Budda i Chiariego), zakrzepica żyły wrotnej. W ciąży również zmniejsza się kurczliwość pęcherzyka żółciowego co może prowadzić do pojawienia się objawów kolki żółciowej.