Choroby wątroby

Znajdziesz tu zgodne z obowiązującą wiedzą naukową informacje dotyczące różnych chorób wątroby.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby - AIH

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Auto­immu­nolo­giczne zapa­le­nie wą­troby (AIH - auto­immu­ne hepa­titis) to prze­wle­kłe, postę­pu­jące zapa­lenie wą­troby o nie­zna­nej przy­czy­nie, cha­ra­ktery­zują­ce się obe­cno­ścią krążą­cych we krwi, swo­istych auto­prze­ciw­ciał. Cho­roba czę­ściej dotyka ko­biet, może wy­stą­pić w ka­żdym wie­ku (rów­nież u dzie­ci), a nie­leczo­na pro­wa­dzi do mars­kości i nie­wydol­ności wą­troby.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby jest znacznie rzadszą chorobą niż zapalenia wirusowe, choroba alkoholowa, choroby metaboliczne czy polekowe uszkodzenia wątroby, dlatego w jej diagnostyce bardzo ważne jest wykluczenie powyższych przyczyn zapalenia wątroby. Oprócz badań krwi, w których bardzo ważne znaczenie ma oznaczenie charakterystycznych dla choroby autoprzeciwciał, większość chorych ma wykonywaną biopsję wątroby, która oprócz pewnego potwierdzenia choroby umożliwia ocenę nasilenia zapalenia oraz uszkodzenia wątroby (co ma istotne znaczenie prognostyczne).

Choroba może mieć różny obraz kliniczny, od przebiegającego bezobjawowo (lub z uczuciem niewielkiego zmęczenia) przewlekłego zapalenia po ostrą niewydolność wątroby z żółtaczką i zagrożeniem życia. Niewydolność wątroby w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia jest wskazaniem do transplantacji wątroby.

Nieleczone autoimmunologiczne zapalenie wątroby cechuje się 5-letnią i 10-letnią przeżywalnością równą odpowiednio 50% i 10%. Skuteczne leczenie pozwala wprowadzić zdecydowaną większość chorych (ok.86%) w remisję, która oznacza brak postępu choroby. Dla rokowania chorego najważniejsze jest zastosowanie odpowiedniej terapii. Większość chorych wymaga prowadzenia leczenia przez wiele lat, często całe życie. Drugim ważnym aspektem jest umiejętność ograniczenia związanych z leczeniem immunosupresyjnym działań niepożądanych.

Większość chorych dobrze odpowiada na standardowo stosowane leczenie, które właściwie prowadzone umożliwia opanowanie choroby i znaczne wydłużenie czasu przeżycia.

Obaj hepatolodzy konsultujący w naszej poradni są szczególnie doświadczeni w leczeniu właśnie autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Wiele swoich chorych z AIH przeprowadziliśmy przez ciąże zakończone szczęśliwym rozwiązaniem. Szczególny nacisk w poradni kładziemy na dążenie do leczenia bez używania steroidów.