Choroby wątroby

Znajdziesz tu zgodne z obowiązującą wiedzą naukową informacje dotyczące różnych chorób wątroby.

Diagnostyka hipertransaminazemii

Diagnostyka hipertransaminazemii

Wzrost akty­wno­ści enzy­mów wą­tro­bo­wych jest jedną z naj­częs­tszych przy­czyn kon­sul­tacji u he­pato­loga. Zwy­kle nie to­wa­rzy­szą temu ża­dne do­legli­wości, a hiper­trans­ami­nazemia wy­kry­wana jest przy­pad­kowo, wykonu­jąc bada­nia krwi z innej przy­czyny.

Naj­czę­ściej w ten wła­śnie, nie­co przy­pad­kowy spo­sób, roz­pozna­je się prze­wle­kłe cho­roby wą­troby, nie­mniej zwię­kszona akty­wność amino­trans­feraz nie zawsze musi świa­dczyć o po­wa­żnym pro­ble­mie zdro­wo­tnym. Czę­sto jest wyra­zem nie­gro­źnego zapa­lenia wą­troby, np. w prze­biegu sezon­owych infe­kcji wiru­so­wych czy samo­istnie prze­mija­jącego zabu­rze­nia zwią­zanego np. z roz­poczę­ciem farma­kote­rapii hiper­cho­leste­rolemii.

W każdej sytuacji jednak konieczna jest kontrola i ocena czy wyniki badań szybko wracają do normy, czy też zaburzenie ma charakter przewlekający się, bowiem nawet bezobjawowe przewlekłe zapalenie wątroby po dłuższym czasie trwania może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w miąższu wątroby. W takiej sytuacji konieczne jest pogłębienie diagnostyki, aby móc postawić rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie leczenie. Doświadczony hepatolog potrafi zawęzić obszar poszukiwać i ominąć konieczność wykonywania wielu, często drogich badań. W pewnych sytuacjach konieczne może być wykonanie biopsji wątroby w poszukiwaniu charakterystycznych zmian histopatologicznych. Biopsja wątroby jako jedyne badanie dostarcza bezpośrednich informacji o procesach zachodzących w wątrobie, dlatego ocena histopatologiczna jest tak ważnym narzędziem diagnostycznym.