Choroby wątroby

Znajdziesz tu zgodne z obowiązującą wiedzą naukową informacje dotyczące różnych chorób wątroby.

Alkoholowa choroba wątroby

Alkoholowa choroba wątroby

Prze­wle­kłe nad­uży­wanie alko­ho­lu jest jedną z głów­nych przy­czyn cho­rób wą­tro­by i sta­nowi przy­czy­nę nie­mal po­ło­wy zgo­nów z po­wodu cho­rób wą­troby.

Spek­trum pato­logii wą­troby wywo­ływa­nych przez alko­hol obej­muje trzy sta­dia:
1) stłu­szcze­nie wątroby,
2) alko­holowe zapa­lenie wątroby,
3) mars­kość wątroby.

Stłuszczenie wątroby jest obecne u >90% osób nadużywających alkoholu. Mniejszy odsetek chorych pijących alkohol rozwinie alkoholowe zapalenie wątroby, które uznaje się za stan ulegający progresji do marskości wątroby.

Przewlekłe picie alkoholu prowadzić może do rozwoju marskości wątroby z typowymi dla marskości objawami, takimi jak pajączki naczyniowe, wodobrzusze, małopłytkowość czy skłonność do krwawień skórnych, jak również krwawień z żylaków przełyku.

Diagnostyka alkoholowej choroby wątroby jest trudna, gdyż najczęściej choroba ta dotyczy osób z uzależnieniem od alkoholu, a w tę chorobę wpisane jest zaprzeczanie jej istnieniu. Tym niemniej przy pomocy podstawowych badań i odpowiednim doświadczeniu rozpoznanie tej choroby jest niejednokrotnie oczywiste.

Rokowanie w ciężkim alkoholowym zapaleniu wątroby jest często bardzo poważne, a od właściwych wczesnych decyzji terapeutycznych zależeć może życie chorego.

W chwili obecnej nie wykonuje się przeszczepień wątroby z niewydolnością wątroby na tle alkoholowego uszkodzenia. Warunkiem przeszczepienia jest minimum 6-miesięczny okres abstynencji oraz poddanie się leczeniu w Poradni Leczenia Uzależnień.